HỌC SINH THÀNH CÔNG- LÀ

CHÚNG TÔI THÀNH CÔNG!


LỚP PIANO CHUYÊN NGHIỆP

Vi Bằng hs trung cấp Piano

Nhạc viện Hà Nội

Linh Hoa hs Piano Jazz Nhạc viện HN

Vi Hoa hs Piano Jazz Nhạc viện Hà Nội

LỚP PIANOSÁNG TÁC

BIỂU DIỄN

trên trang web festival âm nhạc đương đại: 

https://sites.google.com/site/duongdaifestival/featured-artists/doanhtuan